[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/muezzinoglu-09ak.jpg","title":"T\u00fcrkiye daha g\u00fc\u00e7l\u00fc olacak","entry_date":"Eyl\u00fcl 28, 2013 - 11:10:38","haber_content":"

Müezzino\u011flu, AK Parti Edirne \u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, 11 y\u0131ld\u0131r Türkiye'de 75 milyon ülke insan\u0131yla yol yapt\u0131klar\u0131n\u0131, yol açt\u0131klar\u0131n\u0131 ve yol gösterdiklerini söyledi.<\/p>

Yol kelimesine bakarak sadece bölünmü\u015f yollar\u0131n alg\u0131lanmamas\u0131 gerekti\u011fini belirten Müezzino\u011flu, "Tabi ki birilerinin hayal edebilece\u011finin ötesinde bölünmü\u015f yollar yapt\u0131k. Otobanlar, tüneller, tüp geçitler yapt\u0131k. Bolu tünelini patates deposu yapmay\u0131 dü\u015fünen patates kafal\u0131lara ne yapabilece\u011fimizi gösterdik" diye konu\u015ftu.<\/p>

Müezzino\u011flu, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin daha güçlü olaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

Türkiye Cumhuriyeti vatanda\u015flar\u0131ndan her y\u0131l ortalama 150 bin ki\u015finin, sa\u011fl\u0131kta çaresizlik nedeniyle Avrupa ve Amerika'ya giderek ortalama 50 ila 60 bin dolar aras\u0131nda harcama yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, günümüzde y\u0131lda 480 bin ki\u015finin yurt d\u0131\u015f\u0131ndan Türkiye'ye tedavi olmak için geldi\u011fini ifade eden Müezzino\u011flu, "Ey 'TC'ciler, bu millete TC fitnesi sokanlar size soruyorum. Ambulans uça\u011f\u0131m\u0131z Londra'ya gitti ve milli atletimizi yo\u011fun bak\u0131mdan ald\u0131, getirdi ve tedavisini biz burada yapt\u0131k. 'TC' markas\u0131 ambulans uça\u011f\u0131, uçak olarak Londra havaalan\u0131na indi ve kendi evlad\u0131m\u0131z\u0131 ald\u0131 ve Türkiye'ye getirdi. Ey Atatürkçüler, ey cumhuriyetçiler. Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatarak muas\u0131r medeniyet seviyesinin üzerine asla varamazs\u0131n\u0131z. Muas\u0131r medeniyet seviyesinin üzerine dünyay\u0131 okumakla, yol açmakla, yol yapmakla ve yol göstermekle gidilir" diye konu\u015ftu.<\/p>

\u0130l Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Trakya Üniversitesi (TÜ) Ö\u011frenci Konseyince düzenlenen "Üniversite gençli\u011finin gelece\u011fi ve sorunlar\u0131" konulu programa kat\u0131larak bir konu\u015fma yapan Müezzino\u011flu, münazara ve müzakere kabiliyeti güçlü insanlar\u0131n, mücadele gücünün de o kadar fazla oldu\u011funu söyledi.<\/p>

Münazara ve müzakerenin olmad\u0131\u011f\u0131 yerde, mücadelenin münaka\u015faya dönü\u015ftü\u011fünü belirten Müezzino\u011flu, "Biz hiçbir gencimizin münaka\u015fac\u0131 olmas\u0131n\u0131 istemeyiz çünkü 70'li y\u0131llarda bizim ku\u015fa\u011f\u0131m\u0131z münaka\u015fan\u0131n, yani kavgan\u0131n, yani çat\u0131\u015fman\u0131n çok a\u011f\u0131r bedellerini ödedi" dedi.<\/p>

Müezzino\u011flu, programa kat\u0131lan bir t\u0131p fakültesi ö\u011frencisinin, "T\u0131p fakültelerinde okuyan yabanc\u0131 ö\u011frencilerin intörn maa\u015f\u0131 konusundaki ma\u011fduriyetlerinin giderilmesi konusunda herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yap\u0131labilir mi?" \u015feklindeki sorusuna, "Biz, ülkemizdeki hiçbir evlad\u0131m\u0131z\u0131 zorda, darda b\u0131rakmamal\u0131y\u0131z. Onlara bu milletin zenginliklerine yak\u0131\u015f\u0131r \u015fekilde e\u011fitim verdi\u011fimiz gibi ufak tefek harçl\u0131klar\u0131n\u0131 da sa\u011flayabilmeliyiz. \u0130ntörn k\u0131sm\u0131 gündemimize yeni geldi ama ihtisas yapanlarla ilgili konuyu meclisteki torba kanunumuza koyuyoruz. \u0130htisas yapanlara brüt asgari ücret kadar maa\u015f verilmesini sa\u011flayaca\u011f\u0131z" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.<\/p>

Müezzino\u011flu, TÜ'deki program\u0131n ard\u0131ndan bir restoranda Türk K\u0131z\u0131lay\u0131 Edirne \u015eubesince düzenlenen sünnet \u015fölenine kat\u0131ld\u0131.<\/p>

Hay\u0131rseverlerin katk\u0131lar\u0131yla sünnet ettirilen 29 çocu\u011fa çe\u015fitli hediyeler veren Müezzino\u011flu, çocuklar\u0131n sünnet olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayan Türk K\u0131z\u0131lay\u0131 Edirne \u015eubesi yöneticilerini tebrik etti. <\/p>

Hafta içerisinde Türk K\u0131z\u0131lay\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131 ve yöneticileriyle bakanl\u0131kta toplant\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Müezzino\u011flu, "\u0130n\u015fallah dünyada marka olmu\u015f 7-8 uluslararas\u0131 firmadan biriyle Türk K\u0131z\u0131lay\u0131 ve Türk giri\u015fimcisiyle birlikte in\u015fallah bu millete sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda hizmet edecek yeni bir vizyonu Türk K\u0131z\u0131lay\u0131 ile birlikte ba\u015faraca\u011f\u0131z" dedi. <\/p>

Gecede, sünnet \u015fölenine ve ramazan ay\u0131nda a\u015fevine katk\u0131 sa\u011flayan hay\u0131rseverlere plaket verildi.<\/p>","haber_excerpt":"Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Mehmet M\u00fcezzino\u011flu, \"Bolu t\u00fcneline patates deposu yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen patates kafal\u0131lara ne yapabilece\u011fimizi g\u00f6sterdik\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/cumhuriyetin-bu-milletin-ortak-degeri\/231","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/edirne-genclik-kollari-turk-bayragi-dagitti\/1730\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirne-genclik-kollari-turk-bayragi-dagitti\/1730"}]